UZ Leuven Word lid

Verlof

Individuele vakantie/ vakantiereglement

Binnen UZ zijn er uitgebreide regels rond het opnemen van vakantie. Je kan het arbeidsreglement raadplegen via intranet.

a) De werknemers moeten hun vakantie vóór het einde van het vakantiejaar opnemen. De vakantiedagen mogen gespreid worden, met uitzondering van de verplichting om twee volledige opeenvolgende weken te nemen. Bij recht op onvolledige vakantie geldt de bovenstaande regeling in verhouding tot het aantal vakantiedagen.

b) Alle werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om, voor zover de dienst dit toelaat, eenmaal in de periode van juni tot en met september met vakantie te gaan, en dit voor een maximumperiode van drie weken.

c) In principe mag op diensten met een grote personeelsbezetting niet meer dan één vijfde van de werknemers gelijktijdig afwezig zijn.

d) De aanvraag voor de hoofdvakantie moet vóór 1 februari aan de verantwoordelijke worden overgemaakt. Tegen 16 februari zal de verantwoordelijke de vakantieplanning schriftelijk vastleggen en aan zijn werknemers meedelen . Doet de leidinggevende dit niet dan wordt de aanvraag als goedgekeurd gezien.

Bovendien kunnen de werknemers een aanvraag voor één of meerdere vakantieperioden, tijdens de periode van 1 december tot 31 december voor het verlof van het lopende jaar en van 1 januari tot 30 april voor het verlof van het komende jaar, vóór 16 oktober aan de verantwoordelijke overhandigen. Tegen 1 november zal de verantwoordelijke, rekening houdend met de reeds goedgekeurde perioden, de vakantieplanning schriftelijk vastleggen en aan de betrokken werknemers meedelen. Doet de leidinggevende dit niet dan wordt de aanvraag als goedgekeurd gezien.

e) Aanvragen na 1 februari en 16 oktober (cfr. d) worden volgens de dienstmogelijkheden en de nog vrije perioden in aanmerking genomen.

f) Met het oog op een gezonde spreiding van de vakantie en teneinde de continuïteit der diensten zoveel mogelijk te garanderen, gelden onderstaande richtlijnen omtrent vakantiespreiding:

        ■ Er kan in principe slechts éénmaal een hoofdvakantie genomen worden. Zo de opgenomen hoofdvakantie valt buiten de periode juni tot en met september (bv. Pasen, Kerstmis), kan de werknemer in principe in deze periode geen bijkomende vakantieperiode meer verkrijgen.
        ■ Iedere verantwoordelijke dient in het begin van het jaar, naast de planning van de hoofdvakantie, ook reeds de planning van de kortere verlofperioden (bv. deze geconcentreerd rond bepaalde feestdagen of gelegenheden zoals krokusvakantie, paasvakantie, O.H.-Hemelvaartsdag, Allerheiligen, enz.) op te vragen en vast te leggen, zodat deze periodes beter kunnen verdeeld worden tussen de werknemers.
        ■ Het jaar wordt voor de vakantiespreiding onderverdeeld in 3 perioden: januari tot en met mei, juni tot en et september, oktober tot en met december.
        ■ Per afdeling zou er tegen einde september ongeveer 3/4e van het aantal verlofdagen(= vakantiedagen + vervangende feestdagen) moeten opgenomen zijn, en zou er, rekening houdend met de periode van de hoofdvakantie, tegen 15 juni globaal per afdeling (werkentiteit) minimum 1/3 van het verlof moeten opgenomen worden.
        ■ Deze richtlijnen dienen uiteraard volgens de noodwendigheden en de specifieke moeilijkheden per afdeling te worden geïnterpreteerd.

g) Eventuele afwijkingen op voorgaande punten - met uitzondering van overdracht van vakantiedagen naar het volgend jaar - kunnen in onderling akkoord tussen de dienstverantwoordelijke en de betrokken werknemers besproken worden. De personeelsdienst kan bij geschillen adviserend of bemiddelend optreden. Indien de standpunten niet kunnen verzoend worden, wordt de aangelegenheid bij het comité personeelszaken ingeleid.

h) De vakantiedagen die niet werden opgenomen vóór het einde van het vakantiejaar, dienen uiterlijk vóór 8 januari van het volgende kalenderjaar opgenomen te worden. Indien omwille van zeer uitzonderlijke omstandigheden de resterende vakantiedagen niet kunnen opgenomen worden vóór 8 januari van het volgende kalenderjaar, kan de verantwoordelijke een gemotiveerde aanvraag richten aan de personeelsdienst om een aantal vakantiedagen over te zetten tot uiterlijk 31 maart of een door de verantwoordelijke vroeger bepaalde datum.

i) Volgende prioriteiten worden in onderstaande rangorde vastgelegd:

         1.Tijdens de schoolvakanties: werknemers met schoolplichtige kinderen.

         2. Werknemers van wie de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd samenwonende op een vastgesteld tijdstip bij zijn/haar werkgever vakantie moet nemen.

         3.Het hoogste aantal jaren dienstanciënniteit is mede bepalend.

         4. Bij gelijke prioriteiten kan om dienstredenen een beurtrol ingesteld worden.

j) Als algemeen principe geldt dat een werknemer zijn vakantie maximaal in volledige dagen moet opnemen. De vakantie kan echter, mits akkoord van de vakantieverantwoordelijke, ook in halve dagen of uren opgenomen worden in de volgende gevallen:

Wanneer de halve dag vakantie aangevuld wordt met een halve dag van gewone inactiviteit (d.i. een halve dag niet gepland zijn). Op aanvraag van de werknemer kunnen bovendien steeds 3 vakantiedagen opgesplitst worden in halve dagen. Tenslotte kan in uitzonderlijke gevallen de vakantie ook opgenomen worden in uren, mits voldaan is aan al de volgende algemene voorwaarden:
          1. op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer;
          2. de werknemer heeft geen meeruren openstaan;
          3. in periodes van minimum 1 uur;
          4. toegepast in de volgende gevallen:
a) Wanneer een deeltijdse werknemer een feestdag opneemt aan de geplande uren voor een duur die groter is dan zijn daggemiddelde. Dit kan echter alleen wanneer geen verworven feestdaguren meer openstaan.
 b) Wanneer ten gevolge van het toekennen van vakantiedagen aan geplande uren (≠ daggemiddelde van de werknemer) op het einde van het kalenderjaar nog een restsaldo van vakantie-uren openstaat dat kleiner is dan het daggemiddelde van de betrokken werknemer.
 c) Wanneer een werknemer zijn geplande arbeidsprestatie voor een bepaalde dag wenst in te korten.Dit is enkel mogelijk indien de betrokken werknemer geen meeruren meer heeft openstaan en dit de goede werking van de dienst niet verstoort.

Er dient echter maximaal gestreefd te worden naar het behoud van de geplande uurroosters.

Wenst u lid te worden?

Sluit je aan! Doen!
Liever een papieren inschrijvingsformulier?
Mail via de contactpagina of bel een afgevaardigde
Je afgevaardigde vind je op de wie-is-wie van deze website
Je kan eveneens het formulier downloaden via onze info pagina "ACV PULS lid worden"

Word lid