UZ Leuven Word lid

Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gegevens in verband met vakbondslidmaatschap worden door die wetgeving als 'gevoelig' beschouwd. Dit heeft als gevolg dat we die gegevens in géén geval zullen overmaken aan derden, zoals werkgevers, politieke partijen of bewegingen, andere verenigingen van welk soort ook, marketingdiensten, enz… Al onze personeelsleden hebben een discretieverbintenis aangegaan betreffende het gebruik van die gegevens.

We hebben veel zorg besteed aan de beveiliging van ons informaticasysteem. In overeenstemming met de wet, heb je recht op toegang tot jouw gegevens, en heb je het recht gebeurlijke fouten te laten rechtzetten

Derden

Voor deze website en voor de nieuwsbrief waarvoor je je via deze website kan inschrijven, maken we gebruik van Wix en (nl.wix.com) en Wixh ShoutOut (nl.wix.com) of Brevo (brevo.com). Door de website te bezoeken of je in te schrijven voor onze nieuwsbrief verklaar je je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Wix, ShoutOut en Brevo. Het ACV PULS heeft geen vat op deze gebruiksvoorwaarden en is niet aansprakelijk voor wat Wix, ShoutOut en Brevo doen met de gegevens die zij verzamelen.

Lees de voorwaarden en privacy policy van Wix (+ ShoutOut) en Brevo.

Aansprakelijkheid

We besteden steeds veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.

De informatie op deze website is dus te nemen als eerste advies. Ze heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die je krijgt in onze secretariaten … Daarom nemen we geen juridische verantwoordelijkheid op voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan.

Onze website kan links bevatten naar andere sites, waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen terzake geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je lid bent van het ACV-PULS of het ACV. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het ACV-PULS.

Toepasbaarheid

Deze site, en het ACV in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Aanvullende inlichtingen

De Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be